Υγεία & Ομορφιά
Ευγενία Τσιοτρίδου

Ευγενία Τσιοτρίδου

Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2012 10:43

FREE SHIPPING for orders over 25€

 

Shipping to Greece:
Free shipping for orders over 25€.

The shipping charge for orders up to 25€ is 4€.

 

Οι παραγγελίες διαβιβάζονται και εκτελούνται από την Forever Living Hellas Cyprus.

Η αποστολή είναι εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 25€.

Για αγορές αξίας μικρότερης των 25€, η αποστολή γίνεται με μια επιβάρυνση 4€.

Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2012 09:46

New products

{module NEW PRODUCTS}
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2012 09:33

Most popular

{module MOST POPULAR (page)}
Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2012 12:53

Τα πιο δημοφιλή

{module ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ (page)}
Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012 16:55

Need Work

{module Ζητούνται άτομα (EN)}
The Forever Living Products is a different type of company, a company that gives every man a better quality of life through innovative wellness products and an unrivaled economic opportunity.
          - Collaboration with Forever means:
Consume quality health products, beauty and daily care and supply them without intermediaries, directly from the manufacturer's warehouse.
         - Collaboration with Forever means:
Earn money. Get the income that corresponds to my job and not the salary I require my employer.
How to earn money
  • Through retail.
  • Through the creation team.
The greatest advantage offered by the strategic of partner network, is that it offers long-term income. You will always gain by associates you introduce to the company, continuously enjoying the benefits of your hard work.
Today, over 10 million associates worldwide have chosen this way to win their future.
Start without risk, without capital
Your subscription to the company is free, no capital needed, not taking any risk.
What you need to succeed,is just the passion for success.
Want to learn more?
Please contact us by phone at 210 6044253 or fill in your details in the contact form.
One of our associates will call you soon to show you how to get started!


Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012 15:07

Ζητούνται άτομα
{module Ζητούνται άτομα}

Η Forever Living Products αποτελεί μια εταιρεία διαφορετικού τύπου, μια εταιρεία η οποία παρέχει σε κάθε άνθρωπο μια καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω καινοτόμων προϊόντων ευεξίας και μιας ασυναγώνιστης οικονομικής ευκαιρίας.
-    Συνεργασία με τη Forever σημαίνει:
Καταναλώνω ποιοτικά προϊόντα υγείας, ομορφιάς και καθημερινής περιποίησης και τα προμηθεύομαι χωρίς μεσάζοντες, κατευθείαν από την αποθήκη του παραγωγού.
-    Συνεργασία με τη Forever σημαίνει:
Κερδίζω χρήματα. Αποκτώ το εισόδημα που αντιστοιχεί στη δουλειά μου και όχι τον μισθό που μου επιβάλλει ο εργοδότης μου.
Πως κερδίζετε χρήματα
  • Μέσω της λιανικής πώλησης.
  • Μέσω της δημιουργίας ομάδας συνεργατών.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που προσφέρει η  στρατηγική του δικτύου συνεργατών, είναι ότι προσφέρει εισόδημα μακράς διάρκειας. Θα έχετε πάντα κέρδος από τους Συνεργάτες που συστήνετε στην εταιρεία , απολαμβάνοντας συνεχώς τα οφέλη από τη σκληρή σας εργασία.
Σήμερα, πάνω από 10 εκατομμύρια συνεργάτες παγκοσμίως, έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο για να κερδίσουν το μέλλον τους.
Ξεκινήστε χωρίς ρίσκο, χωρίς κεφάλαιο
Η εγγραφή σας στην εταιρεία είναι δωρεάν, δεν απαιτείται κεφάλαιο, δεν παίρνετε κανένα ρίσκο.
Αυτό που χρειάζεστε εσείς για να πετύχετε, είναι μόνο το πάθος για την επιτυχία.
 Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 6044253 ή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα επικοινωνίας.
Ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει σύντομα για να σας δείξει πως μπορείτε να ξεκινήσετε!
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012 21:21

Νέα προϊόντα

{module ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ}
Κυριακή, 05 Αυγούστου 2012 18:23

FAQ

Frequently asked questions about the products of Forever Living Products

Why should I drink Aloe Vera Gel
Because it provides energy, helps with digestion and bowel functions, has detoxifying action, is nourishing, deeply hydrates the skin and especially strengthens the immune system.

How much Aloe Vera Gel juice should I drink?
Suggest 60-120 ml per day.

How soon will I feel the difference?
The Aloe vera juice is not a drug. This means that like any natural substance, needs time to act. Usually, the first results appear in 3-6 weeks depending on the body. In smokers, people with unhealthy diets or any particular problems, it can take up to 12 months for the final result. Give your body time to adjust.

Should the aloe vera juice be refrigerated?
Yes, as with most foods, after you open the bottle, you should store it in the refrigerator with the lid tightly closed.

Can be mixed with something else?
Yes, if you do not really like the taste. It can be mixed with any juice or with Pomesteen Power (code 262).

Is the aloe that is used, organically grown ?
Yes. No insecticides or pesticides are used on plantations. The juice of Forever, was the first product worldwide that received the seal of IASC (International Aloe Science Council).Read about, in the "Certificates" section.

What is the process of stabilization?
If you cut an apple, in a while it will lose its color. The same happens with the aloe. When the leaf is cut, it begins to oxidize on the risk of losing the beneficial ingredients of precious jelly. The stabilization is a process of maintaining the gel in a situation very close to the original form. Without stabilization, will begin wear, even when frozen. The Forever Living Products, is the exclusive patent holder of physical stabilization of the gel, having developed its knowledge in connection with aloe to such an extent, as anyone else.

Should be discontinued during periods of consuming aloe juice?
No. Those who argue that yes, they consume aloe juice with Aloin -(strong laxative, unwanted byproduct of the plant). The juice of Forever, does not contain Aloin .

What is Aloin?
The Aloin is located just beneath the bark and beyond its bitter flavor, is a strong laxative. In large quantity and long-term use, it becomes toxic. It is though contained in some creams (eg code 061 Aloe Vera Gelly, Aloe First code 040, Gentleman\'s Pride code 070), as its use in cosmetics, works sedative, preventing redness and skin irritations.

Aloe vera juice contains vitamins, minerals, enzymes, amino acids, polysaccharides, etc. Perhaps we should take nutritional supplements along with the juice?
Yes. Aloe juice contains hundreds of nutrients, but doesn’t replace the need for supplements. What has occurred in some research is that, when the juice is taken with supplements, their absorption increases. A study conducted at the University of Pennsylvania in 2002, showed 300% better absorption of vitamins C and E, when taken with Aloe juice.

Κυριακή, 05 Αυγούστου 2012 18:16

FAQ

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της Forever Living Products

Γιατί πρέπει να πίνω Aloe Vera Gel
Γιατί παρέχει ενέργεια, βοηθά στην πέψη και τις λειτουργίες του εντέρου, έχει αποτοξινωτική δράση, είναι θρεπτική, ενυδατώνει σε βάθος το δέρμα και κυρίως ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Πόσο χυμό Aloe Vera Gel πρέπει να πίνω;
Προτείνετε 60-120 ml ημερησίως.

Πόσο γρήγορα θα νιώσω τη διαφορά;
Ο χυμός Αλόης δεν είναι φάρμακο. Αυτό σημαίνει ότι όπως κάθε φυσική ουσία, θέλει το χρόνο της για να ενεργήσει. Συνήθως τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται σε 3-6 εβδομάδες ανάλογα τον οργανισμό. Σε καπνιστές, άτομα με ανθυγιεινή διατροφή ή κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, μπορεί να πάρει μέχρι και 12 μήνες για το τελικό αποτέλεσμα. Δώστε χρόνο στο σώμα σας να προσαρμοστεί.

Ο χυμός Αλόης πρέπει να διατηρείται στο ψυγείο;
Ναι, όπως και με τα περισσότερα τρόφιμα, αφού έχετε ανοίξει το μπουκάλι, θα πρέπει να το αποθηκεύσετε στο ψυγείο με τo καπάκι καλά κλεισμένο.

Μπορώ να το αναμείξω με κάτι άλλο;
Ναι, αν πραγματικά δεν σας αρέσει η γεύση. Μπορεί να αναμειχθεί με κάποιο φυσικό χυμό ή με το Pomesteen Power (κωδ. 262).

Είναι βιολογικής καλλιέργειας η Αλόη που χρησιμοποιείται;
Ναι. Δεν χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα ή φυτοφάρμακα στις φυτείες. Ο χυμός της Forever, ήταν το πρώτο προϊόν παγκοσμίως που έλαβε τη σφραγίδα I.A.S.C. (International Aloe Science Council). Διαβάστε σχετικά στην ενότητα “Πιστοποιήσεις”.

Τι είναι η διαδικασία Σταθεροποίησης;
Αν κόψετε ένα μήλο, σε λίγη ώρα αυτό θα χάσει το χρώμα του. Το ίδιο συμβαίνει και με την Αλόη. Όταν το φύλλο κοπεί, αρχίζει να οξειδώνεται με τον κίνδυνο να χαθούν τα ευεργετικά συστατικά του πολύτιμου ζελέ. Η σταθεροποίηση, είναι μια διαδικασία διατήρησης του ζελέ σε μια κατάσταση πολύ κοντά στην αυθεντική του μορφή. Χωρίς τη σταθεροποίηση, θα αρχίσει η φθορά, ακόμα και στην περίπτωση κατάψυξης. Η Forever Living Products είναι αποκλειστικός κάτοχος της πατέντας φυσικής σταθεροποίησης του ζελέ, έχοντας αναπτύξει τη γνώση της σε σχέση με την Αλόη σε τέτοιο βαθμό, όσο κανείς άλλος.

Πρέπει να διακόπτω κατά περιόδους την κατανάλωση χυμού Αλόης;
Όχι. Όσοι διατείνονται πως ναι, τότε καταναλώνουν χυμό Αλόης με Αλοΐνη (ισχυρό καθαρτικό, μή επιθυμητό υποπροϊόν του φυτού). Ο χυμός της Forever δεν περιέχει Αλοΐνη.

Τι είναι η Αλοΐνη;
Η Αλοΐνη βρίσκεται ακριβώς κάτω από το φλοιό και πέρα από την πικρή της γεύση, έχει έντονη καθαρτική δράση. Σε μεγάλη ποσότητα και μακροχρόνια λήψη, γίνεται τοξική. Περιέχεται όμως σε κάποιες κρέμες (π.χ. Aloe Vera Gelly κωδ.061, Aloe First κωδ.040, Gentleman’s Pride κωδ. 070), καθώς η χρήση της στην κοσμετολογία λειτουργεί καταπραϋντικά, προλαμβάνοντας τις κοκκινίλες και τους ερεθισμούς του δέρματος.

Ο χυμός Αλόης περιέχει βιταμίνες, μέταλλα, ένζυμα, αμινοξέα, πολυσακχαρίτες κ.α. Μήπως θα πρέπει να λαμβάνουμε τα συμπληρώματα διατροφής μαζί με το χυμό;
Ναι. Ο χυμός Αλόης περιέχει εκατοντάδες θρεπτικά συστατικά, ωστόσο δεν αναπληρώνει την ανάγκη για συμπληρώματα. Αυτό που έχει παρουσιαστεί σε κάποια έρευνα είναι ότι, όταν ο χυμός λαμβάνεται με συμπληρώματα, τότε η απορρόφησή τους αυξάνεται. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια το 2002 έδειξε 300% καλύτερη απορρόφηση των βιταμινών C και Ε, όταν λαμβάνονται με χυμό Αλόης.

Είδατε πρόσφατα

OSense O-Sense
FBO Manager: Ευγενία Τσιοτρίδου         Καλέστε στο: 210 60 44 253
Toggle Bar